Strategidokument for NFKS 2016

Styret har annethvert år et litt mer omfattende styremøte for grundigere diskusjon av saker og legge en plan for hvordan arbeidet skal prioriteres fremover de neste årene.
Den forrige strategien hadde fokus på å jobbe for at myndighetene skal ta ansvar for seksuell helse og behandling av seksuelle problemer. Det har skjedd mye på dette området de siste årene, det har kommet to rapporter i forhold til behandling av trans:
– ”Hva trenger barn med alternativt kjønnsuttrykk og deres familie? Prosjekt for tjenesteutvikling på LHBT-feltet i familievernet” (2013)
– ”Rett til rett kjønn” (2015)

I tillegg har det kommet et utkast til nasjonal strategi for seksuell helse. Tverrsektoriell strategi 2016-2021: “Seksualitet. En ressurs for helse og velvære”. Dette utkastet ligger nå i Helse- og omsorgsdepartementet, og venter på politisk behandling. Styret følger opp med å holde kontakt med de som er ansvarlige for den videre behandling av planen, og oppfordrer alle medlemmer til å ha et våkent øye på hva som skjer, og gjerne snakke med politikere og med brukerorganisasjoner for å vise at det er behov for en innsats på dette feltet!

Når det gjelder den videre strategien for arbeidet i styret, er følgende saker sentrale:

– Det er viktig å fremme faget sexologi, og gjøre mer allment kjent hva faget står for og hva det kan brukes til.
– Styret ønsker å spre informasjon om den nordiske autorisasjonsordningen av sexologiske rådgivere og kliniske sexologer.
– Styret ønsker å arbeide for at Tidsskriftet Sexologi skal komme på fote igjen, helst i papirutgave 2 ganger i året.
– Styret ønsker å stimulere til faglig utvikling for medlemmene bl.a. ved at det er opprettet reisestipend for medlemmer som ønsker å reise på kurs og kongresser i sexologi. Styret har også kommet frem til at foreningen må arrangere kurs for medlemmer og andre.
– Det er viktig å utvikle organisasjonen, blant annet gjennom å styrke utvalgene og de lokale gruppene.
– Styret ønsker å revidere statuttene, og innarbeide klarere målsettinger for foreningens arbeid.

I diskusjonen omkring hva en strategiplan er, kom det frem at overordnet strategi er formulert i statutter der dette ikke har vært endret siden foreningen startet i 1982. I §1 står det følgende:
– Norsk forening for Klinisk Sexologi har som formål å:
– Skape et faglig akademisk forum for fremme av sexologisk forskning, undervisning, behandling og rådgivning.
– Bidra til at sexologisk kunnskap blir forvaltet og formidlet i samsvar med anerkjente faglige standarder.
– Medvirke til at medlemmenes kliniske praksis, kunnskapsformidling og informasjon holder et høyt faglig nivå.

Dette er gode formuleringer, men diskusjonen i styret pekte på at foreningen allerede i beskrivelsen av formålet med foreningen, burde fokusere mer på innholdet i faget, hvorfor og hvordan er sexologi viktig? Ikke minst ble det helhetlige menneskesynet gjennom den bio-psyko-sosiale tilnærmingen understreket.
Styret ønsker å bidra til en prosess som kan bidra til en øket bevisstgjøring av fagets verdi i forhold til helse generelt, der seksuell helse er bidragende både til bedre fysisk helse og bedre psykisk helse. I dette arbeidet er tema for neste NACS-møte i 2017, som skal arrangeres i Trondheim viktig, hovedtema blir ”Sexuality and Mental Health”, med pre-congress workshop: ”Transcultural sexology”, også i et helseperspektiv.
Styret er entusiastisk i forhold til å videreføre arbeidet, og ser også et utviklingspotensiale når det gjelder tilstedeværelse på sosiale media med fagstoff, bilder og nyheter.
Vi håper at Facebook kan være et forum som kan være til nytte for medlemmene, og en side som også er åpen for alle interesserte som kan tenke seg å lære mer om faget sexologi!
For å oppsummere, kan vi si at styret ønsker å arbeide for at faget sexologi skal bli brukt som et redskap for å fremme helse og livskvalitet gjennom bedre seksuell helse for hele befolkningen fra vugge til grav!