Vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole

En gjennomgang

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har, gjennom kartlegging av informasjonsarbeidet i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep, funnet et fragmentert felt. Det er store variasjoner mellom barnehager/skoler og kommuner når det gjelder hvilken informasjon elevene mottar. Forøvrig finnes det, i dagens organisering, et betydelig potensiale for videreutviklingen av systemer for distribusjonen av informasjon om vold og seksuelle overgrep. Gjennom intervjuer med aktører i alle ledd i barnehage- og skolevirksomhet har det tegnet seg et bilde av hvordan voldsrelatert informasjonsarbeid foregår. I samtaler med sosial-pedagogiske rådgivere, skolehelsetjenesten og ledelsen på de utvalgte skolene har vi fått en oversikt over utbredte praksiser knyttet til voldsrelatert informasjonsarbeid. Vi har sett informasjonen i lys av korrespondanse med skoleeier (her: kommune og fylkeskommune) og fylkesmann.  
Funnene i vår kartlegging indikerer at informasjons- og kursvirksomheten om vold i barnehage og skole består av et vidt spekter av metoder og strategier. Skoleinterne instanser som skolehelsetjenesten, sosial-pedagogisk rådgivningstjeneste og lærerens undervisning står for mye av informasjonen knyttet til vold som elever i norske skoler møter (jf. kap 3.4). I barnehage er det hovedsakelig de pedagogiske lederne som bedriver informasjonsarbeid om voldsrelaterte problemstillinger (jf. kap 3.3). Informasjonen som barn og unge får er avhengig av de ansattes kompetanse, interesse, aktuelle problemstillinger lokalt, regionalt og nasjonalt, og fysisk nærhet til kompetanseinstitusjoner som driver med kursvirksomhet og kompetanseheving (Nasjonale sentre, kompetanseinstitusjoner etc.).

Hilsen Pedagogisk utvalg
Hilde Lunde og Hilde Landro

Du kan laste ned kartleggingen/rapporten fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ved å trykke HER.