Retningslinjer og kriterier for godkjenning av veiledning i klinisk sexologi


Gjelder ved søknad om godkjenning som spesialist i sexologisk rådgivning og spesialist i klinisk sexologi

1. Krav til veiledningen

Det er 3 hovedområder eller tema som inngår i den sexologiske veiledningen:

1. Klinisk sexologisk arbeid

2. Egen seksuell historie

3. Møte med seksuelle kulturer og subkulturer

Veiledningen har 4 hovedformål:

1. Utvikle ferdigheter: Hjelpe den kandidaten til å anvende relevant sexologisk kunnskap i sitt sexologiske arbeid.

2. Bidra til faglig og personlig modning: Hjelpe kandidaten til å integrere sexologisk kunnskap i sin egen faglige og personlige utvikling.

3. Bidra til personlig og profesjonell utvikling: Hjelpe kandidaten til å utvikle ny sexologisk kompetanse gjennom refleksjon over tidligere praksis.

4. Utvikle gode holdninger, noe som særlig kommer til utrykk gjennom respekt for andre menneskers grenser og vilje til vedvarende å arbeide for å øke sin egen faglige kunnskap.

Veiledning i klinisk sexologi er prosessorientert og skjer fortrinnsvis i gruppe, men kan også skje individuelt. Det finnes mange metoder og modeller for veiledning; dette tilpasses i forhold til målsettingen og opplegget for veiledningen.

Veiledning for kandidater som søker autorisasjon er kunnskaps- og ferdighetsorientert, med vekt på kandidatens evne til å tilegne seg og integrere faglig kunnskap i sin profesjonelle så vel som personlige utvikling. Som læringsmetode atskiller denne veiledningen seg fra den kunnskapsformidlingen som skjer i en undervisningssituasjon, ved at veiledningen særlig fokuserer på hvordan kunnskapen kan internaliseres og transformeres til faglig forsvarlig praksis hos den veiledede.

Ved oppstart av veiledningen kan det være hensiktsmessig at den veiledede formulerer en to-delt målsetting:

• Læringsmål; angi hvilke ferdigheter og kunnskaper den veiledede har som mål å lære/tilegne seg i løpet av veiledningsprosessen

• Modning og integrasjon; angi hvilken personlig og faglig utvikling kandidaten ønsker å gjennomgå i løpet av veiledningen

Prosessorientert veiledning forutsetter at det er 1 hovedveileder som følger kandidaten gjennom veiledningsprosessen. I enkelte tilfeller kan kandidaten ha et ønske om å bli veiledet av andre enn sin hovedveileder – f.eks. for å skaffe seg kunnskap på et spesialområde, bli kjent med andre måter å gjennomføre veiledning på, osv. Dette er mulig dersom den andre veilederen (bi-veilederen) fyller de formelle kvalifikasjonskravene til veiledere, at omfanget ikke overstiger 1/3-del av det samlede timetallet, og at hovedveileder mottar en kortfattet, skriftlig eller muntlig avslutningsrapport fra bi-veileder med vekt på informasjon som kan ha betydning for spørsmålet om godkjenning av kandidaten.

For kandidater som ønsker å bli spesialist i sexologisk rådgivning er veiledningskravet 75 timer i gruppe, eller 50 timer individuelt; og for dem som søker om å bli spesialist i klinisk sexologi 120 timer i gruppe, eller 80 timer individuelt.

Veiledningen skal være relatert til eget sexologisk arbeid slik det er beskrevet i kravene for godkjenning i sexologisk rådgivning og klinisk sexologi. Veiledningen skal ha skjedd i løpet av de 3 siste år.

Deltagelse i SSA/SAR regnes ikke som veiledning.

Etter forslag fra autorisasjonsutvalget, vedtar styret i NFKS retningslinjer og kriterier for godkjenning av veiledning i klinisk sexologi.

2. Overgangsordning: Kandidater som har sin utdanning fra Universitetet i Agder før 1. august 2015

For kandidater som har sin utdanning fra Universitetet i Agder, har 45 timer av undervisningsopplegget vært definert som veiledning i sexologistudiets fagplaner. 45 av de 70 veiledningstimene NACS-reglementet krever for autorisasjon i sexologisk rådgivning har dermed blitt ansett som gjennomført i og med bestått eksamen. Denne ordningen opphører fra og med 1. august 2015, noe som innebærer at ingen deler av undervisningsopplegget ved universitetet inngår i de veiledningstimene NACS krever for autorisasjon. Det er etablert en overgangsordning på 3 år for de som har avsluttet utdanningen før 1. august 2015. De som begynner på utdanningen høsten 2015 vil være omfattet av de nye kravene. Etter 1. august 2018 vil også de som avsluttet utdanningen før 1. august 2015 være omfattet av de nye kravene.

Overgangsordningen er som følger:

Spesialist i sexologisk rådgivning;

Gruppeveiledning:

45 timer fra universitetet godkjennes som veiledning. De gjenstående timene må være gjennomført hos én veileder.

Individualveiledning:
Etter det autorisasjonsutvalget kjenner til, er det ingen kandidater her. Dersom det likevel er aktuelt, er ordningen slik:

30 timer fra universitetet godkjennes som veiledning. De gjenstående timene må være gjennomført hos én veileder.

Spesialist i klinisk sexologi (gjelder de som har utdanningen ved universitetet som et delelement i sin spesialistkompetanse):

Gruppeveiledning:

Inntil 45 timer fra universitetet godkjennes som veiledning. De gjenstående timene må være gjennomført hos én veileder.

Individualveiledning:
Etter det autorisasjonsutvalget kjenner til, er det ingen kandidater her. Dersom det likevel er aktuelt, er ordningen slik:

30 timer fra universitetet godkjennes som veiledning. De gjenstående timene må være gjennomført hos én veileder.

Også for kandidater som omfattes av overgangsreglene gjelder at veiledningen normalt skal ha skjedd i løpet av de 3 siste år.

NFKS Autorisasjonsutvalg 25. september 2015

Knut Hermstad

Leder av autorisasjonsutvalget