Retningslinjer for søknad og tildeling av reisestipend

 
Det kan utdeles inntil 6 reisestipend à kr.3000,- pr. år. Søknader sendes på NFKS sitt søknadsskjema til kasserer i styret. 3 stipend utdeles innen utgangen av mai og ytterligere 3 innen utgangen av september hvert år. Tidligere søkere som har mottatt stipend skal ha en karantenetid på 2 år, før de kan søke på nytt. Mottakere av stipend blir offentligjort.
Formålet med stipendene er at søkerne skal delta på arrangementer som har en klar forankring i faget sexologi. Erfaringer fra reisen skal dokumenteres skriftlig. Det er ønskelig at hvert bidrag er på mellom 1-2 A4-sider, med minst 2 bilder vedlagt (hvor ett er av forfatter og ett er fra reisemålet). Videre ønskes det at hver tekst inneholder en innledning, en mellomdel, og en avslutning; samt at sexologien får fokus.
 
Øvrige kriterier:
 
• Størrelse på og antall stipend vedtas av årsmøtet i NFKS
• Søker må ha vært medlem av NFKS i to år
• Styret i NFKS får delegert ansvar fra årsmøtet til å behandle og fatte vedtak om innvilgning av stipendsøknader
• Det gis kun støtte til kurs/konferanser som har et klart sexologisk innhold
• Det kan søkes om stipend til deltagelse på konferanser i regi av eller i samarbeid med:
   • NFKS
   • NACS
   • WAS
   • EFS
   • ESSM
• Det kan søkes om stipend til kurs/konferanser med andre arrangører. Styret vil forbeholde seg retten til godkjenning av faglig innhold
• Stipendmottaker forplikter seg til å skrive om kurs/konferansen. Dette legges ut på NFKS sine nettsider og/eller Facebookside
• Stipend utbetales etter at styret har mottatt kursbevis eller annen dokumentasjon på deltagelse på kurs/konferanse; samt en skriftlig tilbakemelding jf. punkt over.
 
 
Klikk her for å laste ned søknadsskjema for reisestipend